Eidsvåg

På den over 100 mål store tomten, hvor det til nå har vært industri, lager og kontor, vil Rexir utvikle 1500 boliger, miljølokk over motorveien, nye butikker og mange spennende attraksjoner. Her utvikles en by, på landet, i byen.

Bybanen vil gå like utenfor, veistøy byttes ut bymiljø og med den nye byutviklingen bindes fjord, vann og byfjell sammen.

Sammen med Cowi, Link og Multiconsult har vi lansert nye skisser, løsninger og illustrasjoner for Eidsvåg. Se flere bilder nederst i saken.

Prinsipper for veiløsningen:
 • Fløyfjelltunnelen forlenges frem til Eidsvåg.
 • E39 legges i kulvert/miljølokk under bakkenivå gjennom Eidsvåg.
 • Terrengnivået langs med og øst for motorvegkulverten heves til samme nivå som E39 ved dagens påkjøring mot sør. Det nye nivået flukter med taket på kulverten. Egnete/bearbeidete masser fra Fløyfjelltunnelen benyttes i denne sammenheng.
 • Motorvegkulverten/miljølokket vil ikke være synlig på terrengnivå. Løsmasser er fylt inntil og over konstruksjonen og de nye overflatearealene over miljølokket blir trafikk- og park-/friluftsarealer.
 • E39s av- og påkjøringsramper kobles til rundkjøringer med vegarmer til lokal hovedveg Ervikvegen, til lokal hovedveg mot NHH (som ikke lenger er en del av motorvegsystemet, men er blitt en lokal 2-felts hovedveg med god kurvaturstandard), samt til planlagte nye utbyggingsområder øst for E39. 
 • Rampeløsningene representerer et tilsvarende konsept som den 6400 m lange Knappetunnelens av-/pårampinger til lokale hovedveger Straumevegen og Bjørgevegen.
 • E39s av- og påkjøringsramper mot sør legges i fjell.
 • Ramper i fjell er i utgangspunktet ikke tillatt i henhold til Hb N100. Men de fleste store vegprosjekter som er bygget i nyere tid eller er under bygging i vanskelige terrengforhold på Vestlandet, er basert på at fravik fra vegnormalene på dette temaet er akseptert. De fleste av vegvesenets alternativer skissert i notatet ‘’Bybanen fra sentrum til Åsane’’ datert 20. juni 2019 forutsetter også slikt fravik.
 • E39s av- og påkjøringsramper mot nord starter fra ny rundkjøring i dagens E39 og benytter dagens østre motorvegtrasé opp til Selviktunnelens østre tunneltube.
 • Rundkjøringen midt i Eidsvåg gir direkte vegkontakt med lokal hovedveg som føres i dagens vestre E39-trasé mot NHH i sør, mot lokal hovedveg Ervikvegen i vest og mot planlagt boligområde mm i øst.
 • Motorvegrampene som kommer fra hver sin tunnel kobles til E39 Like nord for Selviktunnelen.
 • De lokale hovedvegene og rampene til/fra ny E39 samt sykkelvegen krysser i eget plan over Bybanen. Bybanen kommer derfor ikke i konflikt med bil- og sykkeltrafikk.  
 • Dette gir maksimal fleksibilitet for Bybanen og akseptabel trafikkavvikling for biltrafikken, selv med de økte trafikkmengdene i Eidsvåg p.g.a. vedtatt fjerning av Fløyfjeltunnelens ramper mot nord i Sandviken.
 • Hensiktsmessig trafikkskilting vil gjøre det enkelt for trafikantene å finne frem til ønsket destinasjon.
 • Dagens Ervikveien endres ikke mellom Rema 1000 og Stallkleiven (broen) nord for Selviktunnelen. Ervikveien blir således liggende som en gjennomløpende lokalveg fra Eidsvåg og nordover, uten kontakt med E39. Det samme er forutsatt i vegvesenets alternativer.
 • En støyvoll er tenkt anlagt langs E39-rampene fra nord, dvs. langs østre halvdel av dagens E39. Vollen vil ligge delvis over miljølokket over ny E39.

Medieomtale:
EstateVest: Har planer for 1500 boliger
Bergens Avisen: Dette er utbyggerens visjon for dagens slaktetomt i Eidsvåg
NRK Hordaland: Vil bygga 1500 bustader i Eidsvåg
Åsane Tidende: Et av Bergens største boligprosjekt

PS! Trykk på bildene for større versjon.

Siste nyheter

[latest][5][recentright]